Sức khỏe nam giới

TƯ VẤN SỨC KHỎE GIỚI TÍNH - CHĂM SÓC SỨC KHỎE BẠN

Có bao gi? b?n th?c m?c gi?i tính ?nh h??ng ??n s?c kh?e nh? th? nào?

Khi nói ??n s?c kh?e, ph? n? và nam gi?i không gi?ng nhau. ?ôi khi gi?i tính c?a b?n cho phép b?n thoát kh?i m?t s? v?n ?? v? s?c kh?e. Tuy nhiên, h?u h?t các tình tr?ng s?c kh?e ??u ?nh h??ng ??n c? nam và n? ? các m?c ??, theo các cách khác nhau.

Trong m?t s? tr??ng h?p, các bác s? không có l?i gi?i thích s?n sàng v? lý do t?i sao m?t s? b?nh ph? bi?n ? m?t gi?i tính h?n là ? m?t gi?i tính khác. ? nh?ng ng??i khác, các bác s? s? cho b?n bi?t các y?u t? di truy?n, sinh lý và n?i ti?t t? ph?c t?p ?ang ho?t ??ng. ??c ?? tìm hi?u v? m?t s? y?u t? liên k?t gi?a tình d?c và s?c kh?e.

??i v?i nam gi?i

Nhi?u r?i ro v? s?c kh?e c?a nam gi?i có th? b?t ngu?n t? hành vi: Nói chung, ?àn ông tham gia vào các hành vi d?n ??n t? l? th??ng t?t và b?nh t?t cao h?n. H? c?ng có ch? ?? ?n u?ng ít lành m?nh h?n.

Tuy nhiên, gi?i ph?u, hormone và gen c?ng ?óng vai trò làm t?ng nguy c? m?c các b?nh này ? nam gi?i:

B?nh tim. Trong s? nh?ng ng??i ?àn ông t? 65 tu?i tr? lên, h?n 39% m?c b?nh tim , so v?i kho?ng 27% ph? n? trong cùng ?? tu?i. 
T?i sao: Trong khi c? th? ph? n? có xu h??ng hình qu? lê, c? th? ?àn ông th??ng có hình qu? táo. Khi ph? n? t?ng cân, nó th??ng ?áp xu?ng hông và ?ùi c?a h?.

"?àn ông h?u nh? luôn ??t cân n?ng vào kho?ng gi?a", Pamela Strauss, MD , m?t bác s? n?i khoa t?i Rush nói. "Và chúng tôi bi?t lo?i ch?t béo c? th? này, ???c g?i là n?i t?ng, là m?t y?u t? nguy c? b?nh tim mà nhi?u ph? n? ??n gi?n không chia s?."

Ngoài ra, ?àn ông không có s? b?o v? c?a estrogen. Estrogen có th? ki?m soát m?c cholesterol c?a ph? n?, làm gi?m y?u t? nguy c? b?nh tim. Tuy nhiên, m?t khi ph? n? ??n tu?i mãn kinh, nguy c? m?c b?nh tim c?a h? t?ng lên.

B?nh Parkinson. B?nh th?n kinh vô hi?u hóa này ?nh h??ng ??n kho?ng 50% nam gi?i nhi?u h?n n? gi?i. 
T?i sao: Các nhà nghiên c?u cho r?ng ?i?u này c?ng có th? liên quan ??n estrogen, giúp b?o v? ch?c n?ng th?n kinh b?ng cách kích ho?t m?t s? protein ho?c t??ng tác v?i các phân t? ???c g?i là g?c t? do. ?àn ông thi?u estrogen khi?n h? ít ???c b?o v? h?n.

M?t s? nghiên c?u c?ng ch? ra kh? n?ng b?nh Parkinson có liên k?t di truy?n v?i nhi?m s?c th? X c?a nam gi?i.

Nam gi?i c?ng có nhi?u nguy c? cho nh?ng ?i?u sau ?ây:

  • T? k?
  • S?i th?n
  • Viêm t?y

??i v?i ph? n?

Khi b?n nói chuy?n v?i các bác s? v? nguy c? s?c kh?e c?a ph? n?, gi?i ph?u và hormone th??ng xu?t hi?n. ?ây là vài ví d?:

??t qu?. M?i n?m ? M?, có kho?ng 55.000 ph? n? b? ??t qu? nhi?u h?n nam gi?i. 
T?i sao:  Nhi?u y?u t? ?óng vai trò th?ng kê này, nh?ng estrogen là ch? y?u trong s? ?ó.

"Ph? n? có th? không nh?n th?c ???c tác ??ng c?a estrogen ??i v?i nguy c? ??t qu?", Mahtab Sohrevardi, MD , m?t bác s? n?i ti?t t?i Rush nói. "H? có th? bi?t r?ng thu?c tránh thai, li?u pháp thay th? hormone và mang thai làm t?ng nguy c?, nh?ng h? có th? không hi?u c? ch? ti?m ?n, ?ó là làm thay ??i n?ng ?? estrogen." 

Nh?ng thay ??i v? m?c ?? estrogen, ch? không ph?i estrogen, ?nh h??ng ??n các ch?t trong máu gây ra c?c máu ?ông. Ho?t ??ng nhi?u h?n d?n ??n ?ông máu h?n, và ?i?u ?ó có th? d?n ??n nguy c? ??t qu? cao h?n.

Loãng x??ng. G?n 80 ph?n tr?m c?a kho?ng 10 tri?u ng??i M? b? loãng x??ng là ph? n?. 
T?i sao: Ph? n? b?t ??u v?i x??ng m?ng h?n, x??ng nh? h?n và ít mô x??ng h?n nam gi?i. Trong ph?n l?n cu?c ??i, x??ng c?a ph? n? ???c b?o v? b?i estrogen, có th? ng?n ch?n m?t ch?t gi?t ch?t t? bào x??ng.

Tuy nhiên, khi ph? n? b?t ??u m?t estrogen trong th?i k? mãn kinh, nó s? gây m?t kh?i l??ng x??ng (loãng x??ng). M?t mát này ph?i tr? giá: G?n 50 ph?n tr?m ph? n? trên 50 tu?i s? b? gãy x??ng vì ch?ng loãng x??ng.

N? gi?i c?ng có nhi?u nguy c? vì nh?ng ?i?u sau ?ây:

  • Ch?ng ?au n?a ??u
  • B?nh Alzheimer
  • Các v?n ?? v? ???ng ti?t ni?u
  • ?a x? c?ng

Bình ??ng, v?i s? khác bi?t

B?nh ti?u ???ng

M?c dù nó t?n công ?àn ông và ph? n? v?i s? l??ng g?n b?ng nhau và th??ng ?nh h??ng ??n h? theo cùng m?t cách, nh?ng nó làm t?ng nguy c? m?c b?nh tim ? ph? n? nhi?u h?n ? nam gi?i.

Tuy nhiên, nguy c? m?c b?nh ti?u ???ng ? ph? n? th?p h?n khi b?t ??u, Sohrevardi gi?i thích. "B?nh ti?u ???ng b? sung thêm m?t y?u t? nguy c? cho ph? n? và v? c? b?n khi?n h? có nguy c? m?c b?nh tim nh? nam gi?i", cô nói.

Phi?n mu?n

Ph? n? có t? l? tr?m c?m cao h?n , nh?ng ?àn ông có t? l? t? t? cao h?n.

Ngh?ch lý này có th? liên quan nhi?u ??n cách chúng ta xác ??nh và ch?n ?oán tr?m c?m h?n b?t c? ?i?u gì khác, Strauss nói. "Chúng tôi có th? th?y r?ng n?u chúng tôi thêm câu h?i v? c?n th?nh n?, l?m d?ng ch?t gây nghi?n và hành vi m?o hi?m vào b?ng câu h?i tr?m c?m, chúng tôi s? xác ??nh ???c nhi?u nam gi?i có nguy c? h?n."

B?o v? s?c kh?e c?a b?n là trung tính v? gi?i tính

?àn ông và ph? n? v? c? b?n c?n ph?i làm nh?ng ?i?u gi?ng nhau ?? ch?m sóc b?n thân - c?t lõi có ngh?a là s?ng m?t l?i s?ng lành m?nh.

"?n m?t ch? ?? ?n u?ng lành m?nh, t?p th? d?c và không hút thu?c," Strauss nói. "?i?u ?ó có th? ??n gi?n nh? thêm 15 phút ?i b? vào ngày c?a b?n ho?c ??t thêm m?t ít trái cây và rau qu? vào ??a c?a b?n."

T?t nhiên, ?i?u quan tr?ng là ph?i gi?i quy?t b?t k? m?i quan tâm s?c kh?e nào b?n có. Bác s? c?a b?n nên bi?t l?ch s? s?c kh?e c?a gia ?ình b?n và b?n nên bi?t nh?ng con s? chính c?a mình (nh? huy?t áp, cholesterol, ???ng huy?t và BMI).

?ây c?ng là n?i gi?i tính ?óng vai trò. Ph? n? ?i bác s? th??ng xuyên h?n ?àn ông, Strauss nói. "Tôi có nhi?u b?nh nhân n? nói r?ng ch?ng h? không ?i khám," cô nói. "Chúng tôi c?n ph?i ??a nh?ng ng??i ?àn ông ?ó vào ?? ch?c ch?n r?ng h? ?ang ch?m sóc s?c kh?e c?a h?."